فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه بین رشته‌ای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی در چارچوب رسالت‌های مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی:
http://arh.sccsr.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب