فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی- هیات تحریریه
شناسنامه فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ | 
صاحب امتیاز :مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا
مدیر مسئول: عطاالله رفیعی آتانی

سردبیر: محمد علی متفکر آزاد
مدیر داخلی: امیر سیاهپوش
مدیر اجرایی: روح الله داوری
بازبین نهایی : سید مهدی موسوی
ویراستاران: مجتبی صحرا کارها، فریبا خانعلی ، مرتضی طباطبائی
صفحه‌آرا و طراح جلد: یوسف بهرخ
اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

مصباح‌الهدی باقری (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، علی رضاییان (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، سید احمد رهنمایی (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره))، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز)، علیرضا علی‌احمدی (استاد دانشگاه علم و صنعت)،محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)، غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، میثم لطیفی (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))، محمدعلی متفکر آزاد (استاد دانشگاه تبریز)، محمد نعمتی (استادیار دانشگاه امام صادق(ع))، عبدالحمید نقره‌کار (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران).
چاپ و صحافی :
تهران ،چاپخانه میزان.
 
نشانی دفتر فصلنامه:
تهــران ـ‌ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان کشور دوست ـ کوچه نوشیروان ـ پلاک ۲۶ طبقه چهارم. کدپستی: ۱۳۱۶۷۳۴۴۵۸
قــــــم ـ خیابان ۴۵ متری شهید صدوقی، کوچه شماره ۹، پلاک ۳۵۴ طبقه اول. کدپستی: ۳۷۱۶۶۵۳۵۵۳
تلفکس ۳۲۹۱۲۹۱۰-۰۲۵
نشانی اینترنتی: 
arh.sccsr.ac.ir  
پست الکترونیک:  arhsccsr.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی:
http://arh.sccsr.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب